Sport Ciclista Bétulo

Pàgina oficial de l'Sport Ciclista Bétulo

Reglament Campionat d’Excursionisme


CAPÍTOL PRIMER

DE L’ORGANITZACIÓ BÀSICA DEL CAMPIONAT D’EXCURSIONISME

ARTICLE 1.-

ORGANITZACIO I DIRECCIO BASICA DEL CAMPIONAT D’EXCURSIONISME.

El campionat d’excursionisme del SPORT CICLISTA BÉTULO estarà organitzat per i pels socis d’aquest club. Per raons d’ordre pràctic la seva organització, direcció i interpretació serà de la següent forma:

A) L’organització del Campionat i la proposta del calendari d’excursions anirà a càrrec de la Junta Directiva d’aquest Club, prèvia consulta amb el Capità d’Excursionisme com a responsable del desenvolupament del Campionat, havent escoltat prèviament les propostes dels cicloturistes.

B) El calendari d’excursions així com qualsevol altre aspecte que pugui afectar al desenvolupament normal i que es pugui saber o predir hauran d’estar preparats i públics abans del primer diumenge del Campionat d’ Excursionisme.

C) La Junta Directiva només podrà alterar el calendari d’excursions per les circumstàncies senyalades a l’art.10 i art.11.

D) La interpretació a la carretera del present Reglament serà qüestió principal del Capità d’Excursionisme, qui será el màxim responsable del correcte desenvolupament de l’excursió, sense perjudici d’una posterior discussió de les seves decisions a la seu social del club del mode que queda reflectit a l’art. 24 del present Reglament.

E) Si en el desenvolupament d’una excursió hi hagués una interpretació diferent del present Reglament o qualsevol altre circumstància que pogués afectar a l’excursió entre el Capità d’Excursionisme amb algun o alguns membres de la Junta Directiva, prevaldrà el criteri del Capità d’Excursionisme, també sense perjudici d’una posterior discussió a la seu social del club.

ARTICLE 2.-

RESPONSABILITATS CIVILS I/O PENALS

Quan en el transcurs de les activitats cicloturistes algú cometés un acte amb conseqüències civils o penals, aquest haurà d’assumir per ell mateix les responsabilitats que s’en derivin, i amb els elements de defensa que disposi o que cregui oportuns. El club i les seves diverses instàncies en les que està organitzat, estaran exclosos de qualsevol responsabilitat.

ARTICLE 3.-

INDUMENTARIA

A) S’entendrà com indumentària adequada bàsicament el maillot o jersei, ja que encara que els culottes són òbviament indumentària, el maillot és molt més visible i distintiu.

B) La indumentària adequada com a roba exterior per participar a les excursions puntuables del club serà la que distribueixi o vengui la pròpia entitat.

C) Seran assimilables com a indumentària de l’Entitat la roba amb noms comercials d’empreses que hagin col.laborat amb el nostre club i que portin algún senyal identificatiu del S.C.Bétulo.

D) Serà també indumentària adequada la roba amb distintius federatius que el propi ciclista hagués guanyat.

E) Els maillots o jerseis es podran cobrir amb altra roba no identificativa amb l’Entitat quan per fred o pluja obliguin al ciclista a protegir-se en benefici de la seva salut.

F) El no cumpliment reflectit en els apartats anteriors significarà la pèrdua de 1 (un) punt.

G) Els ciclistes que s´incorporin a les excursions del Club, després del seu ingrés com a socis, tindràn el termini d´un mes, per adquirir la roba del Sport Ciclista Bétulo, desprès de l´existencia de roba en el Club.

ARTICLE 4.-

PROTECCIO

A) Tots els participants hauran d’anar equipats a la sortida de l’excursió amb el seu corresponent casc.

B) El no compliment de l’apartat anterior significarà la exclusió de la sortida.

C) Tots els cicloturistes deuran respectar estrictamente les normes de tràfic vigents.

D) Es recomana posseir la llicència federativa corresponent així com la seva assegurança de l´any en curs. En cas de no tenir la llicència federativa, será de obligat cumpliment dispossar d’una assegurança d´accidents, tenint de comunicar-lo, i signar un document, conforme eximeix al Club de qualsevol responsabilitat.

E) Qualsevol deficiència en el vestuari i calçat i que puguin tenir incidència a la correcta marxa podrà ser motiu d’excluir-lo a l’excursió.

F) Qualsevol element deficient de la bicicleta que pugui tenir repercussió negativa cap a la seguretat, será motiu suficient per impedir llur participació.

G) Pels nous socis que s´incorporin al Club, i practiquin el cicloturisme en les excursions programades, será d´obligat compliment treure’s la llicència Federativa, de la FCC o UCI.

ARTICLE 5.-

PARTICIPACIO EN L’ORGANITZACIO I DIRECCIO DEL CAMPIONAT D’EXCURSIONISME.

Cada cicloturista o soci no practicant del cicloturisme, tindrà el dret a proposar qualsevol idea, article o articles que cregui convenient pel millor funcionament del Campionat d’Excursionisme, havent-se d’escoltar al Capità d’Excursionisme, per votar-se posteriorment entre els membres de la Junta Directiva i finalment ratificar-ho per l’Assemblea General de l’Entitat.

ARTICLE 6.-

PROGRAMACIO DE LES EXCURSIONS.

Les excursions es programaran abans de començar el Campionat d’Excursionisme per a una millor previsió de les activitats d’aquest club, tal i com reflectit al paràgraf B) de l’art. 1, però es decidiran en ferm com a mínim quatre setmanes abans de la seva celebració, amb la finalitat que els participants i demés socis sàpiguen el calendari d’aquestes.

ARTICLE 7.-

EXCURSIONS PUNTUABLES I NO PUNTUABLES.

Les excursions que durant la temporada no siguin puntuables per decisió de la Junta Directiva i d’acord amb el present Reglament d’Excursionisme, es comunicaran prèviament als cicloturistes.

ARTICLE 8.-

VALORS EN PUNTS.

1) Totes les excursions puntuables, al llarg de la temporada tindran un valor de cinc punts, ja que es considera més justa i susceptible de variar pel comportament en la carretera dels cicloturistes.

2) Tindran dret als punts i quilòmetres els xofers d’assistència a les surtides oficials del Club, bé sigui amb el vehicle del S.C. Bétulo o amb el de la seva propietat.

3) Tindran dret a copa o trofeu fins aquell soci que obtingui un 50% de punts del primer classificat.

ARTICLE 9.-

CALENDARI I DURACIO DEL CAMPIONAT.

1) Les excursions es realitzaran sempre en els matins dels diumenges, excepte en els cassos reflectitsa l’art.11 apartat 4) d’aquest reglament.

2) El campionat començarà:

A) Com aviat, el primer diumenge de febrer.

B) Com a tard, el primer diumenge de març.

3) El Campionat acabarà:

A) Com aviat, el darrer diumenge d’octubre.

B) Com a tard, el darrer diumenge de novembre.

ARTICLE 10.-

EXCEPCIONS PREVISIBLES DURANT EL CAMPIONAT.

1) Durant la temporada es consideraran com no puntuables reglamentariament les excursions que coincideixin amb els dies següents:

A) El diumenge de Rams.

B) El diumenge de Resurrecció.

C) Tot el mes d’agost.

D) Quan la festa d’aniversari del club coincideixi amb diumenge.

E) Quan per defunció d’un soci del S.C.Bétulo i per facilitar l’assistència al funeral o enterrament d’aquest i que coincideixi l’acte al mati del diumenge.

F) Quan en cassos excepcionals i amb causa justificada, ho decideixi la Junta Directiva de l’Entitat previ avís.

ARTICLE 11.-

EXCEPCIONS MOTIVADES PER ALTRES ACTIVITATS.

1) Si en el transcurs de la temporada el Club organitza altres activitats que li són pròpies i aquestes coincideixen o han de celebrar-se en diumenge i la Junta Directiva creu que és necessari el concurs o ajut dels cicloturistes habituals pel millor desenvolupament o esplendor d’aquestes activitats; serà el criteri de la Junta Directiva el declarar puntuable o no l’excursió prevista per aquest dia.

2) Estarà a les atribucions de la Junta Directiva el declarar puntuable o no el concurs o ajut a les activitats abans esmentades; activitats que es procurarà que no s’allarguin més de l’acostumat a les excursions d’aquest Club.

3) Serà el deure de la Junta Directiva el comunicar degudament i extensament, en una anterior trobada setmanal, la seva decisió al respecte pel que la resta dels habituals assistents de les esmentades sessions ho coneguin.

4) Si alguna de les activitats que són pròpies d’aquest Club han de celebrar-se inexcusablement en un dissabte per la tarda, la Junta Directiva podrá declarar excepcionalment puntuable el concurs o ajut a aquestes activitats. En aquest cas, la Junta Directiva haurà d’aplicar de forma molt clara l’apartat 3 d’aquest article.

ARTICLE 12.-

EXCURSIONS EN AUTOCAR.

Si el Club organitza alguna excursió en autocar i la Junta Directiva considera que és posible l’anar en bicicleta al mateix lloc; els que vulguin anar en bicicleta gaudiran dels següents drets:

A) Podran tornar en autocar, acompanyant als seus familiars si és el cas.

B) La seva puntuació serà de cinc punts i els quilòmetres serán els mateixos que els de l’excursió, que per aquell dia estigués programada.

C) En el cas que algú tornés també en bicicleta, la seva puntuació i quilometratge serán els mateixos que el reflectit al paràgraf B) del present article.

ARTICLE 13.-

EXCURSIONS DE VARIS DIES.

1) Si alguns cicloturistes socis d’aquest Club, volguessin fer una excursió de varis dies i coincidis un d’aquests dies en un diumenge en que el club tingués programada una excursió, a aquests socis se’ls comptabilitzarà els punts i quilòmetres corresponents a l’excursió programada pel Club.

2) Si l’excursió programada pel Club s’hagués de suspendre per motius reflectits a l’art. 38, als cicloturistes que realitzessin l’excursió de varis dies, no se’ls comptabilitzarà punts i quilòmetres, encara que ells, sí haguessin realitzat una excursió, o en tot cas, s´els hi anotaràn els mateixos punts i quilòmetres que als participants en l´excursió programada per el Club si aquesta es retallés en algún punt del recorregut.

ARTICLE 14.-

NORMALITZACIO A L’HORARI DE SORTIDA.

Es procurarà que l’horari de sortida de les excursions sigui el mateix per totes les del mes, amb la finalitat que els cicloturistes coneguin regularment la seva sortida. Però queda entès que en cap cas es fixarà l’hora de sortida per abans de l’alba, en les excursions habituals del campionat d´excursionisme, per evitar perills innecessaris per la poca visibilitat, només es sortirà abans de l´alba, algunes excursions excepcionals que per questió de distancia, es consideri millor sortir mes d´hora, amb els elements reglamentaris (llums, roba reflectant, etc.) i segons la normativa de tràfic vigent.

ARTICLE 15.-

HORARI OFICIAL.

L’hora de sortida s’entendrà sempre d’acord amb l’hora oficial, que regeixi al moment de la sortida del país, encara que a la matinada anterior s’hagi canviat l’hora oficial.

ARTICLE 16.-

LLOC DE SORTIDA.

A) Les excursions, tindran dos punts de sortida. Direcció Montgat ó Barcelona, se sortirà de la N-II km. (Benzinera BP) i les sortides direcció Sta. Coloma de Gramenet serán Riera de San Joan cantonada C. Olof Palmer, havent-se de presentar els participants al Capità d´Excursionisme.

B) Els que s’afegissin un cop donada la senyal de sortida, hauran de presentar-se al Capità d’Excursionisme, o en el seu defecte, a varis dels cicloturistes, amb la finalitat que aquests puguin donar fe del moment i lloc de la seva incorporació a l’excursió.

ARTICLE 17.-

LLOCS MAXIMS PER A LA INCORPORACIO.

Els llocs màxims per a la incorporació dels ressaguers que no haguessin estat als punts de trobada al moment de la sortida i per tenir dret a tots els punts i quilòmetres de l’excursió, seran els següents:

A) En direcció a el Masnou, en la rotonda d´Alella, per la carretera N-II,

B) En direcció a Tiana, i al terme municipal de Tiana, en el encreuament del camí dels Francesos.

C) En direcció a la Conreria, per sobre de la B-30 i a a l´alçada de l´entrada Urb. Mas-Ram.

D) En direcció Stª Coloma de Gramenet, a l´alçada del Cementiri de Sta. Coloma.

E) En direcció a Barcelona, per la carretera N-II (Av. Alfons XIII) i sota el pont de l’autopista A-19 que passa per dalt. (Barri de La Salut)

Traspassats aquests punts urbans es penalitzarà als ressaguers d’acord amb l’art. 21 paràgraf A).

ARTICLE 18.

PUNTS DE CONTROL I REUNIO.

A) A totes les excursions i a la consideració del Capità d’Excursionisme hi haurà els punts de control i de reunió que ell estimi oportuns, i que prèviament hagin estat públics, bé en el moment de la sortida o al calendari d´excursionisme.

B) El no compliment d’un dels controls representarà la pèrdua d’un punt.

C) El successiu no compliment dels controls representarà la pèrdua d’un punt per a cada control no respectat, fins a un màxim del que puntués l’excursió. Però en qualsevol cas es comptabilitzaran tots els quilòmetres de l’excursió, sempre en el ben entès que l’infractor realitzes tot l’itinerari, o que l’efectues en bicicleta en la seva totalitat, tal i com ho contempla l’art. 21 del present Reglament.

D) La finalitat d’aquest article és la de que amb la seva aplicació, es pugui esperar als més ressaguers, o per si s’hagués produït algun accident o avaria.

ARTICLE 19.-

LLOC DE DESTI I ESMORZAR.

El lloc on estigui destinada l’excursió s’esmorzarà, i s´aprofitarà per signar el full d´assistencia, havent de tornar quan el Capità d’Excursionisme doni la senyal de sortida, en el ben entès que prèviament haurà comprovat que tots estan preparats per la marxa.

ARTICLE 20.-

CICLOTURISTES AMB RESIDENCIA LLUNYANA.

A) Pels socis que residissin fora del terme municipal de Badalona i que volguessin sortir a les nostres escursions, se’ls hi donarà els cinc punts reglamentaris com si efectivament haguessin sortit de Badalona si és que estan esperant-nos en el primer lloc de control que estigués més proper de la seva residència.

B) Per la tornada se seguirà el mateix criteri, quedant dispensats dels següents punts de control que signifiquessin un allunyament de la seva residencia.

C) En aquests cassos, els quilòmetres que se’ls comptabilitzaran a aquests socis, seran els que realment facin, i en cap cas podran computarse’ls més quilòmetres dels que tingués programada l’excursió.

D) Naturalment, hauran d’ajustar-se a les normes contemplades al present Reglament en el referent als demés punts de control i itinerari; a mès de tenir com comunes totes les normes del present Reglament.

ARTICLE 21.-

PUNTUACIO I QUILOMETRATGE EN EXCURSIONS NO COMPLETADES.

1) Les excursions serán realitzades en bicicleta, tàndem o qualsevol altre vehicle mogut únicament per força muscular per tots i cadascun dels participants, tant a l’anada com a la tornada, quedant en el cas de no complir-se aquest precepte, penalitzat de la següent manera:

A) Un punt de penalització si s’arriba tard a la sortida de l’excursió, havent sobrepassat els llocs màxims per la incorporació, tal com queda reflectit a l’art.17 del present Reglament.

B) Un punt de penalització per cada lloc de control no respectat en el seu itinerari, per pròpia voluntat o per descuit.

C) Un punt de penalització si s’efectua part del recorregut en automòbil o un altre medi de transport aliè a la bicicleta, i que sigui motivat per comoditat, sumant-se el descompte de punts els controls successius que s’haguessin establert prèviament.

D) Un punt de penalització per no arribar com la resta dels seus companys, al lloc on estigués destinada l’excursió.

E) Un punt de penalització per anticipar-se a la sortida del lloc d’on s’hagués anat d’excursió i no esperar el senyal de tornada del Capità d’Excursionisme.

2) En aquests cassos, els punts de penalització s’aniran acumulant fins completar en el seu cas els cinc punts de l’excursió. També es comptabilitzaran els quilòmetres realment recorreguts, que en cap cas podran ser més dels que tingués prevista l’excursió.

3) No s’aplicaran els descomptes en punts i quilòmetres previstos en els apartats anteriors quan es donin motius de força major previstos a l’art. 26 del present Reglament.

ARTICLE 22.-

AVANÇAMENT EN LA TORNADA D’ALGUN CICLOTURISTA.

Si algun practicant o fins i tot el Capità d’Excursionisme hagués excepcionalment que tornar més d’hora, podrà fer-ho mitjançant notificació verbal al responsable de l’excursió, qui s’ho anotarà i d’aquesta forma, tenir dret als punts i quilòmetres de l’excursió. Com és lògic estarà dispensat dels controls de tornada.

ARTICLE 23.-

CANVI DE L’ITINERARI PER PART D’ALGUN CICLOTURISTA.

A) Si algun participant voles fer part del camí d’anada o tornada per un altre itinerari diferent al previst, haurà de comunicar-ho verbalment al Capità d’Excursionisme pel seu coneixement pel perfecte desenvolupament de l’excursió, i conegui aquest on estan cadascun dels integrants de la mateixa. Malgrat això, i d’acord amb l’art. 21 perdrà el punt o punts i si es el cas, els quilòmetres corresponents.

B) El canvi d’itinerari portarà implícit la pèrdua de drets a les garanties de les excursions del club.

ARTICLE 24.-

RECURSOS CONTRA LES SANCIONS.

1) Totes les sancions de punts o quilòmetres es podran recórrer pels seus presumptes

infractors a la següent trobada setmanal. Per això es tindrà en compte:

A) Serà necessària la presencia del Capitá d’Excursionisme o de qui en el seu cas

hagués actuat com a tal, el qual decidirà.

B) En cas de que el presumpte infractor no estigues d’acord amb el seu criteri, podrá recórrer la decisió final davant els membres presents de la Junta Directiva, que

juntament a la imprescindible presència del Capità d’Excursionisme decideixin per majoria absoluta el més convenient d’acord amb el present Reglament.

2) Tots els recursos tindran com a termini fins dues trobades setmanals següents a l’excursió en la que es donés el presumpte cas. Passat aquest termini, el Capità d’Excursionisme i en el cas, juntament amb la Junta Directiva decidiran el convenient i s’apuntarà el que calgui a la llista del Campionat d’Excursionisme.

3) Els terminis expressats en el punt anterior es veuran modificats quan no es comptés en la següent trobada setmanal amb la necessària presència del Capità d’Excursionisme o de qui hagués actuat com a tal, cas en el qual es retardarà en una semana.

4) Si el Capità d’Excursionisme o qui hagués actuat com a tal faltes a dues o mes trobades setmanals, seran els membres de la Junta Directiva qui atenguin la reclamació, prescindint de qualsevol argument o excusa del Capità d’Excursionisme que pogués al.legar posteriorment.

ARTICLE 25.-

EFECTES NO RETROACTIUS DE LES PENALITZACIONS.

Totes les penalitzacions tenen com efecte el descompte en punts i quilòmetres de l’excursió que es realitzés, no podent-se descomptar en cap cas punts o quilòmetres ja realitzats anteriorment. Es a dir, les penalitzacions mai podran tenir efectes retroactius.

ARTICLE 26.-

ANORMALITATS I AUXILI.

1) En el cas d’accident greu d’algun participant o d’avaria de la seva bicicleta que impossibiliti la tornada amb ella, aquest gaudirà de tots els beneficis de puntuació i quilometratge, independentment del mitjà de transport que utilitzés; en el benentès que aquestes causes fossin plenament justificades, no per comoditat, cas que es penalitzarà d’acord amb el present Reglament.

2) Els companys que es quedessin i ajudessin al company per motius reflectits al punt anterior, gaudiran de les mateixes garanties i limitacions.

3) El company o companys que estant a la vora i amb coneixement del cas no ajudessin a un company ferit o amb avaria important de la seva bicicleta, podent fer-ho, no se’ls hi comptabilitzaran els punts de l’excursió.

ARTICLE 27.-

EDUCACIO A LA MARXA.

1) S’abstindran rotundament els cicloturistes integrants de les excursions d’aquest Club, que al passar per poblacions donin veus, crits, o dirigeixin paraules grolleres o ofensives als seus habitants, amb la finalitat d’evitar cassos desagradables i respectar el bon nom col.lectiu del Sport Ciclista Bétulo, així com el menyscabament individual d’alguns dels seus components.

2) Està entre les finalitats de l’Entitat el de participar amb alegría i goig general del nostre esport. Per tant, s’accepten les manifestacions d’optimisme que durant el recorregut de les seves excursions i en els llocs on s’esmorzi es puguin fer; però es tindrà cura per tots i cadascun dels socis d’aquest Club de no molestar a terceres persones, ni de fer

manifestacions de mal gust que puguin tacar el bon nom d’aquesta associació i dels seus components.

3) Si algú fes perillar aquest prestigi, es procurarà l’expulsió del club del presumpte escandalós, d’acord amb els Estatuts i del Reglament del Campionat d’Excursionisme, tenint dret al premi d’excursionisme a que reglamentàriament s’hagués fet creditor. Es procurarà que entregui els maillots, culottes, xandals o qualsevol altre distintiu que amb el nom del nostre club pugui posseir, per evitar un posterior desprestigi de la nostre entitat.

Se li abonaran aquests objectes al preu que en el seu temps li hagués costat. Si no accedís a aquest canvi, aquest club es reserva el dret a no donar-li el premi del Campionat d’Excursionisme abans esmentat.

4) Si el subjecte de l’escàndol fos el Capità d’Excursionisme, la resta dels socis li comminarà en la seva actitut. Si aquest persistís en el seu comportament, el soci que reglamentàriament li correspongués el càrrec de Capità d’Excursionisme es farà càrrec de l’excursió a tots els efectes. Tot això es farà sense perjudici d’una posterior discussió de l’afer en la seu social del Club.

ARTICLE 28.-

ASPECTE DE LA FORMACIO DEL GRUP DE CICLOTURISTES.

1) Tots i cadascun dels cicloturistes components de les excursions que aquest club organitza o en la que per pròpia iniciativa dels seus associats puguin fer, procuraran l’anar de forma correcta d’acord al Codi de Tràfic, per evitar situacions de perill i també evitar possibles sancions individuals o col.lectives per part dels agents de Tràfic.

2) Els components de les excursions d’aquest club hauran de recordar que la forma més segura d’anar per carretera, és bàsicament l’anar l’un darrera l’altre, el que popularment es coneix com a fila índia, especialmente en carreteres de molt tràfic o d’un sol carril en sentit de la marxa i evitaran en aquestes circumstàncies l’anar apilats de manera que impedeixin el pas a altres vehicles que circulin en la carretera.

3) L’expressat a l’apartat 2) d’aquest article tindrà l’excepció lògica en quant es presenti una pujada, cas en el que els cicloturistes podran pujar-les a la velocitat que les forces o ganes li permetin, i esperar al cim a que arribin tots els seus companys.

ARTICLE 29.-

EL RESPONSABLE DE LA CLASSIFICACIO DEL CAMPIONAT.

Serà l’encarregat d’apuntar els punts i quilòmetres en la llista del Campionat d’Excursionisme, qualsevol soci de reconeguda rectitud, antiguitat, coneixements ciclistes i del present Reglament i que la Junta Directiva del club consideri idoni.

ARTICLE 30.-

PROCLAMACIO DEL GUANYADOR DEL CAMPIONAT.

1) La proclamació del Campionat d’Excursionisme es farà conforme a:

A) Serà el guanyador del Campionat d’Excursionisme el soci cicloturista que al final del Campionat hagi acumulat més punts.

B) En cas d’empat a punts serà el guanyador el que tingui acumulat més quilòmetres.

C) En cas d’empat a punts i quilòmetres seran campions els socis cicloturistes que tinguin en comú aquestes circumstàncies compartint el campionat en exequo.

2) Queda entès que els punts decideixen la classificació, els quilòmetres només decideixen en cas d’empat a punts. Idèntics criteris se seguiran per la resta de les classificacions del Campionat.

ARTICLE 31.-

ACOMPANYAMENT PER CICLOTURISTES NO SOCIS DEL CLUB.

A les nostres excursions podrán acompanyar-nos ciclistes que no pertanyin a aquest club, però no tindran dret a cap premi, ni a cap classe d’assistència per part d’aquest club. El Sport Ciclista Bétulo queda lliure de qualsevol responsabilitat que es donés, i es reserva el dret a admetre’ls posteriorment.

ARTICLE 32.-

LA COMISSIO DE SERVEI EN EL DIA D’EXCURSIO.

1) Si algun habitual cicloturista hagués de desplaçar-se o anar inexcusablement per comissió de servei en un diumenge pel matí, se li concedirà els punts i quilòmetres corresponents a l’excursió que hagués realitzat en el suposat de que si hagués efectuat l’excursió. Seran motius d’aplicació del present precepte:

A) Que per ser component de la Junta Directiva, Capità d’Excursionisme o simple soci del club nomenat a l’efecte, hagués d’acudir a alguna reunió federativa, municipal o de qualsevol altra classe d’especial interès, transcendencia o importància pel nostre club.

B) Que les personalitats abans esmentades haguessin de desplaçar-se per recaptar informació o fer inscripció col.lectiva dels cicloturistes o corredors en que hagués de participar el nostre club, i que no estigues en l’itinerari de l’excursió programada per aquell diumenge.

C) Que a la localitat h´on hagués de desplaçar-se estigues a més de cinquanta quilòmetres de la ciutat de Badalona.

D) Que per formar part de la comissió organitzadora d’alguna activitat del club, fes impossible aquesta funció amb la participació en l’excursió, en el suposat que la Junta Directiva no hagués aplicat l’art. 11 del present Reglament.

2) Serà el deure de la Junta Directiva l’informar deguda i extensament de l’aplicació del present article a la persona o persones que afectés. Procurarà la Junta Directiva que aquesta informació es doni a l’anterior trobada setmanal o al matí del diumenge, abans de l’inici de l’excursió.

3) Serà el dret de qualsevol cicloturista, el reclamar tota la informació consideri necessària sobre l’aplicació del present article.

ARTICLE 33.-

EXCEPCIONS PER FORMAR PART DE TAULA ELECTORAL.

1) Si algun soci cicloturista fos nomenat per formar part d’una taula electoral, be com a membre titular o suplent, en eleccions locals, autonòmiques, legislatives o Europeas, així con qualsevol Referèndum que a nivell local, autonòmic, nacional o Europeo, pugui fer-se

i aquests comicis hagin de celebrar-se en diumenge, dia en que el club hagués programat una excursió, al soci cicloturista que estigues en aquesta circumstància se li concediran els punts i quilòmetres de l’excursió com si realment l’hagués efectuat.

2) No regirà l’exposat a l’apartat 1) d’aquest article quan es tracti d’acudir com interventor o apoderat a aquests comicis.

CAPITOL SEGON

DEL CAPITA D’EXCURSIONISME

ARTICLE 34.-

DURACIO DEL NOMENAMENT.

1) El nomenament del Capità d’Excursionisme és inamovible, excepte en els cassos reflectits als articles 39, 40 i 41 del present Reglament i de l’apartat 2 d’aquest article.

2) La duració mínima del nomenament será d’una temporada, que només podrà veure’s alterada en els cassos següents:

A) Per pròpia dimissió.

B) Pel reflectit a l’apartat 1 del present article.

C) Per pèrdua de la condició de soci del Sport Ciclista Bétulo bé sigui per voluntat pròpia o per l’expulsió que la Junta Directiva decideixi d’acord amb els Estatuts del Sport Ciclista Bétulo.

D) Per canvi de Junta Directiva del Sport Ciclista Bétulo.

3) La duració del nomenament podrà ser prorrogat indefinidament en els cassos següents:

A) Que per pròpia voluntat ell desitgi continuar i que la Junta Directiva li confirmi en el seu càrrec.

B) Que al canviar la Junta Directiva del Sport Ciclista Bétulo, la nova el confirmi en el seu càrrec.

ARTICLE 35.-

ABSENCIA DE PRIVILEGIS.

El fet de ser o actuar com a Capità d’Excursionisme comporta uns deures i unes atribucions, però en cap cas podrà representar privilegis, ja que es regirà per les mateixes normes que la resta dels cicloturistes socis d’aquest club.

ARTICLE 36.-

QUI ACTUARA COM A CAPITA D’EXCURSIONISME.

1) Actuarà com a Capità d’Excursionisme l’escollit i nomenat per la Junta Directiva, que podrà pertànyer o no a la mateixa.

2) En el cas de que a l’hora de sortida d’una excursió el Capità d’Excursionisme nomenat no estigues present, correspondrà aquesta funció i per aquest ordre a:

A) Dels presents que ja haguessin estat Capità d’Excursionisme, al que ho hagués estat més recentment. D’inhibir-se aquest, correspondria a un altre soci que ho hagués estat més recentment i així successivament.

B) El soci més antic dels presents. D’inhibir-se aquest, el segon més antic. I així successivament.

C) El soci que s’ofereixi voluntàriament.

3) De no complir-se els apartats A), B) o C) d’aquest article hauran d’assumir els participants de l’excursió de que es tractés, les decisions que la Junta Directiva que en el seu cas pogués prendre.

ARTICLE 37.-

DEURES DEL CAPITA D’EXCURSIONISME

Son deures del Capità d’Excursionisme:

A) Presentar prèviament a l’hora de sortida ó de l´esmorçar, el full d’excursions per la corresponent signatura de cadascun dels socis cicloturistes que es trobin presents.

B) Donar el señal de sortida a l’inici de l’excursió.

C) Comprovar que la marxa es desenvolupa normalment.

D) Comprovar que tots els que han sortit estan en el grup o grups i que no s’ha perdut ningú.

E) Comprovar que tots respecten els punts de control i imposar descomptes de punts en cas contrari, d’acord amb el present Reglament.

F) Aturar la marxa en cas d’accident o avaria.

G) Complimentar la llista d’excursions per la seva posterior anotació a la llista corresponent del Campionat d’Excursionisme.

H) Atendre, com qualsevol altre company, de l’accidentat que s’hagués produit; fent els tràmits i gestions necessàries per la seva assistència I cura.

I) Signar les actes I rebuts que tinguessin lloc en el paràgraf anterior.

J) Signar les actes de les excursions en cas que s’enviessin a la Federació Catalana de Ciclisme.

K) Procurar que ningú cometi escàndol públic, ni que es molesti a terceres persones i comminar a que es guardi la deguda educació.

L) Guardar ell mateix l’actitut correcte.

M) Procurar que es circuli en carretera de forma correcte per a la màxima seguretat de tots i per evitar també possibles complicacions amb la resta de vehicles que circulin per la carretera, així com amb els agents de Tràfic.

N) Donar el senyal de tornada.

ARTICLE 38.-

ATRIBUCIONS DEL CAPITA D’EXCURSIONISME.

Són les atribucions de Capità d’Excursionisme:

A) Determinar en la programació de les excursions els punts de control que ell cregui adients i necessaris, i en tot cas, confirmar-los o no, en l’anterior trobada setmanal, per l’excursió de la que es tractés.

B) Descomptar el punt o punts de l’excursió a qui no respectés els controls, tal i com es contempla als articles 18, 21 i 23 i sense perjudici d’una posterior decisió.

C) Descomptar els quilòmetres de l’excursió (o en part) a qui no fes l’excursió complerta, tal i com es contempla a l’article 21 apartat 2) i sense perjudici d’una posterior decisió.

D) Proposar a la Junta Directiva l’expulsió de qualsevol soci cicloturista que cometés escàndol, o del qual la seva conducta fes perillar el bon nom del Sport Ciclista Bétulo.

E) Proposar a la Junta Directiva l’expulsió de qualsevol soci cicloturista amb una conducta en carretera que hagués produït o pogués produir accidents als seus companys, per mala fe evident o manca de companyerisme.

F) Proposar a la Junta Directiva vedar l’alta com a soci d’aquest club a qualsevol cicloturista acompanyant i tal com es reflexa a l’article 31, conducta de la qual pogués enquadrar-se als apartats D) i E) d’aquest article.

G) Suspendre l’excursió si a l’hora fixada per la sortida, en els llocs de sortida, el temps metereològic és clarament plujós, està nevant o qualsevol altra inclemència metereològica que faci perillosa la realització de l’excursió.

H) Suspendre l’excursió fins a quinze minuts després de l’hora de sortida de l’excursió si el temps es mostra molt incert, al seu bon criteri i hagi plogut o no.

I) Suspendre l’excursió definitivament si transcorreguts quinze minuts després de l’hora de sortida de l’excursió i al seu bon criteri el temps metereològic està molt insegur o tempestuós.

J) Suspendre l’excursió i donant el senyal de tornada, en el lloc on es trobes, amb els punts i quilòmetres que ell cregui oportuns, i les circumstàncies climatològiques o de qualsevol altra índole excepcional, poses en perill la integritat dels cicloturistes.

K) Suspendre l’excursió i donant el senyal de tornada, en el lloc on es trobes, amb els punts i quilòmetres que ell cregui adients, si s’haguessin produït accidents greus.

L) Suspendre l’excursió i donant el senyal de tornada, en el lloc on es trobes, amb els punts i quilòmetres que ell cregui adients, si s’haguessin produït múltiples i greus avaries en varies bicicletes, que fessin necessari l’auxili de varis companys pel retorn als seus domicilis.

M) Variar, si així li sembla convenient, part de l’itinerari de l’excursió si fos del parer majoritari dels cicloturistes presents, o si la carretera estigues tallada al tràfic normal.

N) Cedir part de les seves atribucions a qui correspongui reglamentàriament, sempre que les circumstàncies ho fessin molt necessari, encara que no per comoditat o deixadesa.

O) Evitar que el ciclista circuli de qualsevol forma perillosa. S’advertirà oralment al ciclista infractor i s’assegurarà d’haver estat sentit i en una sola ocasió. De persistir l’infractor en la seva actitut, se li comunicarà la pèrdua d’un punt. De seguir amb el mal comportament el Capità podrà expulsar-lo del pilot i sancionar-lo amb la pèrdua de tots els punts i quilòmetres, sense perjudici de la posterior discusió en la seu del club.

El reflectit als apartats D) i E) es pendrà sense perjudici d’una posterior discussió amb la Junta Directiva, el Capità d’Excursionisme i el cicloturista encausat, si aquest vol defensarse i presentar els seus arguments. En cas de desinterès propi, haurà d’assumir la decisió que prengui la Junta Directiva del club.

ARTICLE 39.-

DESCONFIANÇA AMB EL CAPITA D’EXCURSIONISME.

1) Si fos el sentit majoritari o no, dels cicloturistes, que la persona escollida com a Capità d’Excursionisme, no compleix degudament les seves funcions; se’l convocarà per una reunió amb els cicloturistes en desacord; i amb la Junta Directiva per la discussió del cas.

2) Serà qüestió de la Junta Directiva d’assegurar-se de que el Capità d’Excursionisme estigui assabentat de la discussió de la seva pèrdua de confiança, amb la finalitat que pugui preparar els seus arguments.

ARTICLE 40.-

MORATORIA AMB EL CAPITA D’EXCURSIONISME.

1) Amb la finalitat de salvaguardar el prestigi personal del Capità d’Excursionisme qüestionat, no se’l podrà cessar si no se l’ha escoltat prèviament, amb la finalitat que pugui tenir estalvis els seus drets.

2) Després de cumplir l’apartat anterior d’aquest article, la Junta Directiva podrà confirmar en el seu càrrec al Capità d’Excursionisme, o procedir a nomenar a una altra persona pel càrrec, si així ho considera convenient.

ARTICLE 41.-

DEIXADESA DEL CAPITA D’EXCURSIONISME.

Si després de notificar la Junta Directiva al Capità d’Excursionisme la discussió de la seva manca de confiança, aquest faltés durant tres trobades setmanals, sense causa justificada, excepte per motius de força major (siguin familiars o professionals), la Junta Directiva del club i els socis es donaran per assabentats de la seva deixadesa, i procediran a nomenar a un nou Capità d’Excursionisme.

CAPITOL TERCER

DE LES MARXES CICLOTURISTES

ARTICLE 42.-

NORMES GENERALS EN LES MARXES CICLOTURISTES.

1) Entre les activitats pròpies d’aquest club, figura la participació lliure i voluntària en les denominades marxes cicloturistes organitzades per altres clubs ciclistes, o el nostre.

2) Com norma general hauran de seguir-se tots els articles del present Reglament, però per les particularitats de les marxes cicloturistes, hauran de seguir-se els criteris que s’exposen als articles 42 al 49 ambdós inclosos.

ARTICLE 43.-

PARTICIPACIO.

La participació en les marxes cicloturistes serà lliure i voluntària, i podrá ser individual o col.lectiva, pels socis d’aquest club.

ARTICLE 44.-

VALOR EN PUNTS I QUILOMETRES. ANOTACIO.

1) Per puntuar, será suficient la participació de un sol soci cicloturiste del Sport Ciclista Bétulo.

2) El valor en punts de la participació en les marxes cicloturistes serà de cinc, com en una excursió normal del club.

3) El valor en quilòmetres seran els de l’excursió programada per aquell dia pel nostre club, no comptabilitzan-se els quilòmetres de la marxa, encara que aquesta fos més llarga o més curta que l’excursió.

4) Si la marxa cicloturista es produeix en dissapte i fora de Catalunya, se li donaràn els mateixos punts i quilólemtres que els de la excursió programada per aquell diumenge pel nostre Club.

ARTICLE 45.-

ANORMALITATS I AUXILI.

Si per causa d’accident greu o avaria important de la bicicleta, un participant soci d’aquest club, no pogués acabar la marxa cicloturista en la que estigués participant, se li aplicarà l’article 26 del present Reglament, així com als companys que el poguessin auxiliar.

ARTICLE 46.-

PARTICIPACIO COL.LECTIVA.

Serà el deure de qui actui com a Capità d’Excursionisme el procurar la cumplimentació de la llista d’excursions, de tots els participants; així com de tota la resta a que doni lloc.

ARTICLE 47.-

NO CONCLUSIO D’UNA MARXA CICLOTURISTA PER PART D’UN CICLISTA.

Si un ciclista participant en una marxa cicloturista, soci d’aquest club, no l’acabés per la seva pròpia voluntat o comoditat, o fes part del recorregut en automòbil o un altre mitjà de transport aliè a la bicicleta; se li aplicarà l’article 21 del present Reglament.

ARTICLE 48.-

ACOMPANYAMENT D’AUTOMOBILISTES O MOTORISTES.

1) Es permet, en cas de que algún soci volguès voluntariament acompañar, en una marxa cicloturista com automobilista i/o motorista, com a mida de seguretat, comoditat en el referent a l’avituallament i vestuari i ajut en cas necessari.

2) Degut a que és previsible l’assistència i/o en el seu cas l’ajut per part de l’automobilista o motorista acompanyant a la resta dels seus companys ciclistes, i per premiar l’esperit de servei, se li aplicarà a tots els efectes l’article 26, com si realment hagués fet la marxa cicloturista en bicicleta.

3) No s’aplicarà el apartat 2 d’aquest article quan existeixin dubtes sobre l’assistència o ajut als cicloturistes per part de l’automobilista o motorista acompanyant.

ARTICLE 49.-

NO CONCLUSIO D’UNA MARXA CICLOTURISTA PER PART D’UN AUTOMOBILISTA O MOTORISTA ACOMPANYANT.

Si un automobilista o motorista acompanyant no acabes per la seva pròpia voluntat, comoditat o deixadesa, una marxa cicloturista, i deixés sols als seus companys ciclistes als quals acompanyés, se li aplicarà els articles 21 y 26 apartat 3), del present Reglament, en el referent al descompte de punts i quilòmetres.

.

CAPITOL QUART

DE LES DISPOSICIONS GENERALS

DISPOSICIONS TRANSITORIES

PRIMERA.-

FASE D’ESTUDI I DISCUSSIO.

Després de l’estudi i aprovació d’aquest Reglament per part de la Junta Directiva, hi haurà tres còpies al a la seu del S.C.Bètulo perquè sigui estudiat per tots els socis durant un període de dos mesos.

SEGONA.-

DISCUSSIO I APROVACIO.

Es discutirà i s’aprovarà en L’Assemblea General.

TERCERA.-

EDICIO D’EXEMPLARS DEL REGLAMENT.

1) Quan estigui aprovat el present Reglament del Campionat d’Excursionisme del Sport Ciclista Bétulo, es procedirà a editar tres exemplars del present Reglament. La distribució i objecte d’aquests exemplars serà el següent:

A) L’exemplar original quedarà guardat degudament als arxius del club, i serà deure de la Junta Directiva el de la seva perfecta conservació.

B) L’exemplar número dos, quedarà a la seu social del club i estarà a la disposició de qualsevol soci que desitgi consultar-lo. A més serà l’exemplar de treball amb el que es podrà discutir qualsevol afer del que es tractés, degut a les diferents interpretació que es pogués donar.

C) L’exemplar número tres es facilitarà al Capità d’Excursionisme de les excursions per la seva millor informació i instrucció de les normes que formen el present Reglament. Haurà de tornar aquest exemplar quan acabi el seu nomenament.

2) Qualsevol altre soci que vulgui un exemplar del present Reglament, se le facilitar

digitalment o bé fotocopiat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA.-

TRAMIT DE REFORMA.

Un cop aprovat i entrat en vigor el present Reglament del Campionat d’Excursionisme del Sport Ciclista Bétulo, les posteriors reformes o ampliacions del present Reglament, es faran si la Junta Directiva, el Capità d’Excursionisme o el sentir del habituals cicloturistes i assistents a les trobades setmanals, així ho reclamessin. Per això se seguirán els següents criteris:

A) Els proponents o proponent de la reforma o reformes o ampliacions del Reglament informaran deguda i extensament dels motius de les modificacions que pretenen introduir i, de com pretenen que quedi el Reglament.

B) Després de dues setmanes d’haver complert el paràgraf A) d’aquesta disposició es procedirà a la votació per part de l’Assemblea General que haurá d’aprovar o rebutjar la proposta de modificació.

SEGONA.-

PLASMACIO DE LA REFORMA.

1) Les reformes o ampliacions ja aprovades que en el seu cas es puguin donar del present Reglament, hauran d’incloure’s en els tres exemplars de servei, amb referència expressa de la seva data i motius de reforma o ampliació.

2) Serà el deure de la Junta Directiva el fer les correccions necessàries en els tres exemplars de servei del present Reglament.

DISPOSICIO DEROGATORIA

L’entrada en vigor del present Reglament del Campionat d’Excursionisme anul.la qualsevol altre Reglament que pugui regular aquestes activitats per part del nostre club.

DISPOSICIO FINAL

Aquest Reglament del campionat d’Excursionisme entrarà en vigor el

Updated: maig 16, 2017 — 10:12 am

1 Comment

  1. Me parece muy bien el Reglamento o estatuto cicloturista y Felicitar a los Capitanes por su labor.

Comments are closed.

Sport Ciclista Bétulo © 2016 Frontier Theme